BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị cán bộ toàn quốc về tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 10/01/2012 - 11:08

450 đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 khai mạc ngày 10.1 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác năm 2011, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai, quán triệt Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2011, các ban tổ chức, cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ đã chủ động, tích cực, quyết liệt, tham mưu cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Điều lệ Đảng, nhất là những vấn đề mới và khó.

Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện công tác nhân sự sau Đại hội XI của Đảng. Các phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ và có tính hợp lý hơn, tạo sự thống nhất cao khi thực hiện, góp phần bảo đảm sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho các cấp uỷ tiếp tục thực hiện Kết luận số 37-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án: Đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ; Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên đuợc quan tâm nghiên cứu, tham mưu và hướng dẫn thực hiện. Tính đến 30.6.2011, toàn Đảng có gần 57.000 tổ chức cơ sở đảng (gần 34.000 chi bộ cơ sở), gần 1.700 đảng bộ bộ phận với trên 254.000 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm dần: năm 2008 là 1,07%; năm 2009 là 0,63% và năm 2010 là 0,4/%.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 tập trung quán triệt thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng, tham mưu cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu, tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy của cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế về công tác cán bộ…

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 11.1.

Theo chinhphu.vn


 
Liên kết hữu ích