BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 MTTQ Việt Nam

Cập nhật ngày: 14/02/2011 - 12:35

Ngày 14.2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 (khoá 8) nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2010, xác định chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì hội nghị. Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến dự.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác Mặt trận năm 2010, dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2011; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nghe báo cáo công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.

Năm 2011, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc nhằm nâng cao niềm tin, ý thức, lòng tự hào trong mỗi người dân; phát huy vai trò của các trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ động tham gia và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo Luật định.

Cùng với nâng cao chất lượng tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2011, Mặt trận Tổ quốc từng bước thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh về tổ chức, hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên...

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, trong đoàn viên, hội viên, làm cho các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện đa dạng hoá việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Hội nghị làm việc đến ngày 15.2.2011.

(Theo VOV)