BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ Tây Ninh:

Hội nghị giao ban trực tuyến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2015

Cập nhật ngày: 26/11/2015 - 05:30

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự thảo Báo cáo của Tỉnh uỷ cho biết, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế của tỉnh cơ bản đạt mục tiêu đề ra, 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết năm 2015.

Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 46.844 tỷ đồng – tăng 11,1% so cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.635 USD. Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng so cùng kỳ.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền trong việc chăm lo chu đáo cho nhân dân, nhất là dịp lễ, tết.

Hầu hết nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2015, toàn tỉnh kết nạp 1.234 đảng viên.

Tuy nhiên, Tỉnh uỷ cũng nhìn nhận, năm 2015 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: có 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra (giá trị sản xuất các ngành dịch vụ và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế); việc đổi mới mô hình tăng trưởng chưa định hình rõ nét, tái cơ cấu trong một số ngành, lĩnh vực còn chậm…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các ngành, các huyện, thành uỷ đề nghị Tỉnh uỷ xem xét và có ý kiến chỉ đạo về việc các dự án đầu tư tại các khu kinh tế, cụm công nghiệp chậm triển khai, tránh tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ các huyện nghèo, biên giới thiếu kinh phí đầu tư, khó khăn trong việc huy động sức dân… Có ý kiến cho rằng, cần đánh giá một cách thực chất tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế - một trong hai chỉ tiêu không đạt trong năm 2015 vừa qua.

Năm 2016, Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ đề ra mục tiêu: Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân kết luận Hội nghị.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn kết hài hoá với phát triển kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các địa phương giáp biên của nước láng giềng.

Đ.H.T