BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 11/10/2009 - 03:26

Ngày 10.10 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, Hội nghị Trung ương 11 là bước chuẩn bị rất cơ bản cho Hội nghị Trung ương 12 (khoá X) để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Dự  thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển) đã được Hội nghị thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề để tiếp tục hoàn chỉnh theo tinh thần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại; kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khoá 7 đến nay kết luận, những nội dung đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, bổ sung hoặc viết lại những điểm không còn phù hợp.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, Hội nghị lần này đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề và những điểm còn có ý kiến khác nhau để hoàn thiện thêm một bước Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Dự thảo Chiến lược này được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm: phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt, là cơ sở vững chắc để phát triển nhanh trong quá trình thực hiện Chiến lược; đổi mới đồng bộ các lĩnh vực vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đồng thời với việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hội nghị Trung ương đã thảo luận và góp ý nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng, xác định những vấn đề tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm trong quá trình biên tập, soạn thảo Báo cáo chính trị. Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo chính trị trình Đại hội XI sẽ bao gồm cả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 25 năm đổi mới; Dự thảo Báo cáo sẽ xác định đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, mục tiêu, phương hướng, các chủ trương lớn phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng ta đã khẳng định lấy xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Nội dung quan trọng này cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

Cùng với việc thảo luận cho ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng, Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. Hội nghị Trung ương đánh giá những việc chúng ta đã làm được trong năm 2009 là những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa cả về kinh tế và chính trị cần phải được tổng kết và phân tích kỹ để phục vụ cho sự chỉ đạo các nhiệm vụ còn lại của năm nay và tạo tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2010 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Năm cả nước sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, năm nước ta đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và đặc biệt là năm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong năm 2010, Việt Nam phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng cho biết: Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị xem xét, tán thành chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Dự án thuỷ điện Lai Châu và giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương để thực hiện các bước tiếp theo, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngày 10.10, kỷ niệm 55 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội và 999 năm Thăng Long - Hà Nội, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang của Thủ đô anh hùng; đoàn kết phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(Theo VOV News)