BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 10/07/2011 - 10:05

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

Sau 1 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2 BCH TƯ Đảng khoá XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Khẳng định Hội nghị thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng.

Thông qua Quy chế làm việc

Phát biểu bế mạc Hội nghị vào sáng 10.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Trung ương đã thảo luận và đi đến thống nhất đưa vào chương trình toàn khoá 24 nhóm vấn đề quan trọng và cần thiết nhất nhằm tập trung thực hiện yêu cầu của Đại hội XI của Đảng.

So với dự thảo, Trung ương đã điều chỉnh tên, phạm vi nội dung, thời gian trình một số đề án và bổ sung vào chương trình 3 nhóm vấn đề: Quy định việc thi hành Điều lệ Đảng; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá X về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… coi đây là điểm nhấn của nhiệm kỳ khoá XI.

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong Văn kiện Đại hội XI hay các Nghị quyết của các khoá trước vẫn còn giá trị và hiệu lực thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận, không ra quá nhiều nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để thực hiện tốt chương trình làm việc toàn khoá đã được Trung ương thông qua, ngay sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai một cách nghiêm túc; phân công cụ thể các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị các đề án.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện và đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, coi đây là văn bản quan trọng nhất cụ thể hoá Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình về những vấn đề lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Quyết định những vấn đề chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm và hàng năm; về quốc phòng - an ninh, bảo vệ tổ quốc; những chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; xác định chủ trương, định hướng lớn về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam…

Giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước

Về triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương pháp, phương châm tiến hành.

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước,  trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về cơ cấu tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ XIII; kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khoá tiếp theo, kết hợp tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép và đã đạt được sự nhất trí cao.

Căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước trình Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.

 

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI thành công tốt đẹp.

Tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng

Ngoài những nội dung quan trọng nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình đất nước và những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2011.

Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện ở trong nước, khu vực và quốc tế, đạt được những kết quả tích cực bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng ở mức hợp lý; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; tỉ giá và thị trường ngoại hối có chuyển biến tích cực; đầu tư phát triển của toàn xã hội tiếp tục được duy trì; thu ngân sách tăng khá; an sinh xã hội, tạo việc làm được quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng của những tồn tại, hạn chế nội tại của nền kinh tế và diễn biến phức tạp, khó lường từ bên ngoài.

Lạm phát, mặt bằng lãi suất đang ở mức cao; nhập siêu còn lớn; khu vực sản xuất kinh doanh đã và đang bị ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tài khoá, tiền tệ; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; còn tiềm ẩn những yếu tố tác động đến ổn định chính trị - xã hội.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tình hình trên đòi hỏi phải tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2011 và một số năm tiếp theo; thực hiện tốt hơn đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế; giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường ổn định, hoà bình cho hợp tác, phát triển.

Khẳng định Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần này cùng với các Nghị quyết khác nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực.

(Theo chinhphu.vn)