BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X: Định hướng chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Cập nhật ngày: 05/07/2009 - 12:39

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Từ ngày 29.6 - 4.7/2009, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã họp Hội nghị lần thứ mười tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng để chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. (Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X)

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XI và một số vấn đề quan trọng khác.

Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 được thực hiện theo tinh thần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn kế thừa và bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (từ khóa VII đến nay) kết luận. Qua thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí với nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết, cách tiếp cận, tư tưởng chỉ đạo, các nội dung cơ bản như: Tổng quát quá trình cách mạnh Việt Nam; giá trị to lớn và một số hạn chế của Cương lĩnh năm 1991; quá trình phát triển nhận thức và tổ chức thực hiện Cương lĩnh năm 1991 trong gần 20 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những bài học kinh nghiệm…

Đối với Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; khẳng định trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu từ những tháng cuối năm 2007, sự chống phá của các thế lực thù địch, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra; nhiều yếu kém trong lĩnh vực kinh tế - xã hội chậm được khắc phục, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, chúng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những thành tựu, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận làm rõ những mặt hạn chế yếu kém như những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ cản trở sự phát triển; khẳng định những hạn chế yếu kém này do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và nhất trí với nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết: Về bối cảnh tình hình quốc tế và đất nước trong những năm tới, về quan điểm mục tiêu chiến lược và những khâu đột phá, về định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo…

Trong quá trình thảo luận, còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ trên một số vấn đề, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận trong các hội nghị tiếp theo.

Thảo luận và quyết định về định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích bối cảnh Đại hội XI; xác định yêu cầu đặt ra đối với Đại hội XI và chuẩn bị các văn kiện trên tinh thần tranh thủ tận dụng tốt nhất mặt thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XI một cách tích cực, vững chắc, tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các giai đoạn tiếp theo sẽ được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020).

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương quyết định bổ sung một số đồng chí từ Tiểu ban Chiển lược vào Tiểu ban Cương lĩnh, đồng thời thành lập mới 3 tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương cũng quyết định thời gian tổ chức Đại hội XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1.2011.

(Theo chinhphu.vn)