BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương khoá X: Chuẩn bị bước đầu rất cơ bản cho Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 03:06

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương khoá X

Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương khoá X khai mạc tại Hà Nội sáng 29.6. Tại Hội nghị này, Trung ương Đảng sẽ xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng như Đề cương chi tiết báo cáo Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2001-2010 và xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020; Định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội các cấp...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, kể từ khi Cương lĩnh 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc.

Nhiều vấn đề mới này sinh từng bước được Đảng ta nhận thức và giải quyết có hiệu quả. Nhờ vậy, một số vấn đề liên quan đến Cương lĩnh đã được nhận thức sâu sắc hơn; quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở nước ta ngày càng được rõ hơn.

Tại Đại hội lần thứ X của Đảng, cùng với việc đánh giá tổng quát thành tựu và bài học kinh nghiệm của 20 năm đổi mới, Đảng đã quyết định sau Đại hội X, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển cương lĩnh, làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Theo tinh thần đó, Ban chấp hành Trung ương đã thành lập Tiểu ban tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh. Tiểu ban đã chỉ đạo việc triển khai tổ chức lực lượng nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 theo từng lĩnh vực, từng ngành và đã tổng hợp thành báo cáo chung. Đến nay, đã xây dựng được bản đề cương chi biết Báo cáo, Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị này.

Đại hội XI của Đảng sắp tới có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện chiến lược 10 năm 2001- 2010 do Đại hội Đảng IX đề ra và quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 cũng như việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cho thời kỳ 2011-2020 cần được nhìn nhận, đánh giá, phân tích một cách toàn diện sâu sắc những thành tựu, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, phát huy bản chất cách mạng, vận dụng phương pháp xem xét khoa học biện chứng, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước, đặc biệt là đánh giá đúng nguồn lực, thế mạnh của đất nước và khả năng sáng tạo của nhân dân thì nhất định chúng ta sẽ xây dựng được chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm tới - Tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương khoá X họp tại Hà Nội từ ngày 29.6 - 5.7.2009

Đại hội XI dự kiến vào Quý I/2011

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng dự kiến sẽ tổ chức và quý I năm 2011.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và cho ý kiến về định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị, Ban Chấp hành Trung ương cần phân tích làm rõ bối cảnh, mục tiêu, yêu cầu, chủ đề và các nội dung của Đại hội; quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội, đồng thời nghiên cứu trao đổi góp ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp sắp tới.

Nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm chuẩn bị bước đầu rất cơ bản cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí tham dự Hội nghị đề cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Hội nghị thành công tốt đẹp.

(Theo chinhphu.vn)