BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2013

Cập nhật ngày: 13/01/2014 - 11:27

Hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh

Sáng 10.1 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Bà Hà Thị Khiết- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tại đầu cầu Tây Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông cùng Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đồng chủ trì.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, năm 2013 công tác dân vận góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước trong năm. Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang có bước chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tiếp tục có bước chuyển biến hiệu quả về phương thức hoạt động. Công tác tôn giáo được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Ngành Dân vận các cấp có bước trưởng thành, tiến bộ, đã chủ động tham mưu giúp Trung ương và các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đạt nhiều kết quả tốt.

Năm 2014, công tác dân vận của Đảng xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm với 7 giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, hướng mạnh về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Đại hội XI của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, công tác thanh niên, về xây dựng đội ngũ trí thức...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và những kết quả đạt được của Ban Dân vận trong năm vừa qua. Trong năm 2014 và những năm tiếp theo cần tập trung làm tốt việc đưa Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhanh chóng và thực sự đi vào cuộc sống.

Ngày 11.1, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (QĐ 217), và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (QĐ 218).

Theo đó, QĐ 217 quy định mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội là nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Chủ thể giám sát và phản biện xã hội bao gồm MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở. Đối tượng giám sát là các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức Nhà nước. Nội dung giám sát là việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Còn QĐ 218 thì quy định mục đích góp ý là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục thể chế hoá và cụ thể hoá cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu, đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hai quyết định quan trọng này.

DƯƠNG ĐÌNH - TỐ TUẤN