BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”

Cập nhật ngày: 10/05/2011 - 03:46

 

Sáng 10.5, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc.

Trong lời khai mạc hội thảo, PGS-TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết hội thảo khoa học nhằm làm rõ hơn về hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc và nội dung cách mạng, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

Trên cơ sở đó rút ra những bài học, gợi mở những vấn đề thực tiễn nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra phù hợp với bối cảnh đất nước và thời đại hôm nay.

78 báo cáo khoa học tham luận, thảo luận tại Hội thảo, tập trung phân tích 3 vấn đề lớn: Một là, làm rõ bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và vai trò của Bác trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng ta cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Hai là, phân tích những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là những điểm có tính cách mạng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về hội nhập quốc tế...

Ba là, làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng đạo đức, lối sống, những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hóa Đông- Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quí báu đó của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu nhiều tư liệu mới về hành trình tìm đường cứu nước; những cơ sở và quá trình tìm ra chân lý cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc... cũng như phân tích những giá trị thực tiễn và bài học to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước hiện nay.

(Theo chinhphu.vn)