BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Có chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Cập nhật ngày: 21/09/2010 - 10:56

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (khoá X) của Tỉnh uỷ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 06 Tỉnh uỷ), qua 3 năm rưỡi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đã có bước chuyển biến trong nhận thức và hành động về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; tinh thần phê bình và tự phê bình được nâng lên; sửa đổi lề lối làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Biểu dương gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (1.2010)

Qua 4 đợt tổ chức học tập, toàn tỉnh đã mở 1.935 lớp, với hơn 570.000 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… tham gia học tập, trong đó riêng số đảng viên tham gia học tập đạt 97,30%. Các cấp uỷ Đảng cũng đã tổ chức 8.605 cuộc tiếp xúc, với 172.277 lượt quần chúng, nhân dân tham dự, đóng góp trực tiếp hơn 33.000 ý kiến và gần 82.000 phiếu góp ý cho tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức khá tốt các hội nghị thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch làm theo của tập thể, viết bài thu hoạch và đăng ký làm theo của cá nhân qua từng chuyên đề học tập. Các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp trong tỉnh còn tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hội nghị hoặc liên hoan biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, năm 2008 các cấp, các ngành tổ chức 191 hội thi, quy tụ 2.164 lượt thí sinh tham gia. Năm 2009, toàn tỉnh tổ chức 74 cuộc hội nghị hoặc liên hoan và đã biểu dương 631 lượt tập thể, 1.930 lượt cá nhân tiêu biểu. Ban Chỉ đạo 06 Tỉnh uỷ cũng tổ chức liên hoan biểu dương 35 tập thể và 53 cá nhân và chọn 3 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu dự liên hoan biểu dương toàn quốc do Trung ương tổ chức. Nhìn chung, việc tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hội nghị hoặc liên hoan biểu dương ở các cấp có tác động thẩm thấu ngay cả nội bộ và lan toả đến cơ quan, đơn vị, địa phương khác trong nhận thức và hành động làm theo.

PV