BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Bến Cầu có quy hoạch cán bộ tốt cho hiện tại và lâu dài

Cập nhật ngày: 02/09/2011 - 11:09

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị

Huyện Bến Cầu được Tỉnh uỷ Tây Ninh chọn làm điểm tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý”. Tại hội nghị tổng kết ngày 1.9.2011, có đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, đồng chí Võ Hùng Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh tham dự.

Sau nhiều năm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu luôn thực hiện dân chủ, công khai theo đúng quy trình. Số lượng cán bộ trong quy hoạch đảm bảo theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đến nay về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến xã, thị trấn đã đảm bảo được yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu phục vụ cho quá trình phát triển của địa phương.

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn đều được quy hoạch cụ thể, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ đảm bảo được tính “động” và “mở” trong quy hoạch cán bộ ở địa phương. Từ năm 2003 đến nay, số cán bộ được luân chuyển trong toàn huyện trên 60 đồng chí trong đó 2 đồng chí từ tỉnh về huyện, 17 đồng chí từ huyện về xã, 13 đồng chí từ xã về huyện, 7 đồng chí từ xã này sang xã khác, 16 đồng chí từ cơ quan này sang cơ quan khác ở huyện và 7 đồng chí cán bộ huyện được luân chuyển về tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu đánh giá cao những kết quả huyện Bến Cầu đã đạt trong thời gian qua. Đồng chí nhắc nhở huyện Bến Cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa gắn với chiến lược lâu dài đảm bảo hài hoà giữa tính kế thừa với phát triển nguồn lực trẻ, nhằm chuyển giao một cách khoa học các thế hệ lãnh đạo, quản lý, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao sức chiến đấu trong Đảng, sức mạnh của chính quyền, đoàn thể, làm tiền đề vững chắc xây dựng thực lực cách mạng từ huyện đến cơ sở. Trong công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ và trung thực, quy hoạch cán bộ phải “động” và “mở” để tạo nguồn cán bộ đủ về số lượng, chất lượng, đảm bảo ngày một nâng lên cả về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực, phẩm chất đạo đức, nhằm đáp ứng tốt trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Võ Hùng Việt (thứ nhất và thứ ba từ trái sang) tham dự hội nghị

NGUYỄN THIỆN