BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Cập nhật ngày: 26/02/2016 - 06:00

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Hạnh- Trưởng Phòng Tư pháp huyện giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND gồm 10 chương, 98 điều, có hiệu lực từ ngày 1.9.2015. Luật quy định nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bố đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiều…

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có các điểm mới, gồm: quy định ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử (Luật cũ là 105 ngày); quy định số lượng người dân tộc thiểu số ứng cử đại biểu Quốc hội đảm bảo ít nhất là 18% tổng số người trong danh sách chính thức, đồng thời đảm bảo có ít nhất 35% tỷ lệ phụ nữ trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội;

Quy định Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập và có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; quy định những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, còn tiêu chuẩn đại biểu HĐND được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội còn có một số quy định bổ sung về tiêu chuẩn của người ứng cử; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và thời điểm kết thúc nhiệm vụ của các tổ chức này; nguyên tắc lập danh sách cử tri...

Cũng tại hội nghị, đại diện Phòng tư pháp huyện còn phổ biến đến các đại biểu những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với 8 chương, 143 điều.

HT