BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện ủy Dương Minh Châu: triển khai, quán triệt thực hiện kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 30/05/2014 - 05:08

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn To báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và chương trình thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2014 của Huyện ủy Dương Minh Châu.

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của hoạt động tư pháp, sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu được nâng lên rõ rệt.

Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp trong huyện từng bước được kiện toàn và xác định rõ hơn chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các hoạt động tư pháp khác cũng được thực hiện tốt, như: Chứng thực, tố tụng, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp; công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật v.v…

Phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Dương Minh Châu đã xây dựng chương trình thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2014 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: nâng cao chất lượng công tác khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án; chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; tăng cường hoạt động giám sát của của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp; đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện.

Hiền Âu