BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 28/11/2009 - 05:32

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) ở tỉnh ta thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh, huyện, thị xã đến các trạm y tế cấp xã ngày càng nâng cao chất lượng, bảo đảm phục vụ việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Quyền lợi của các đối tượng tham gia BHYT được mở rộng. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở khám, chữa bệnh luôn trong tình trạng quá tải. Chưa có cơ chế kiểm soát việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Số người tham gia BHYT còn thấp. Đội ngũ giám định viên BHYT còn thiếu và chưa ngang tầm về chuyên môn, nghiệp vụ… Nguyên nhân, do công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện BHYT của các cấp, các ngành chưa thường xuyên; hiệu quả của việc thực hiện chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực y tế chưa cao.

Từ những nhận định trên, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó nêu một số nhiệm vụ, giải pháp chính như: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của việc tham gia BHYT. Trong đó nêu rõ ý nghĩa của công tác BHYT trong chính sách an sinh xã hội; nâng cao sự hiểu biết của người dân về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHYT, chú trọng các đối tượng là nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, các chủ sử dụng lao động, nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT và quỹ BHYT. Cải cách mạnh mẽ thủ tục khám, chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý giá thuốc, quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHYT ở tất cả các cấp. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện, tạo điều kiện cho người khám, chữa bệnh BHYT được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế. Giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp để thầy thuốc không có thái độ phân biệt trong ứng xử đối với người khám, chữa bệnh BHYT…

PV