BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ: Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 09/05/2010 - 10:19
HTML clipboard

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 18.2.1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã chỉ đạo triển khai trong cán bộ, nhân dân và làm chuyển biến về nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó tác động tích cực đến hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm của chính quyền đối với công dân, xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, trách nhiệm công dân đối với xã hội.

Bỏ phiếu trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện ĐK Tây Ninh

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh ta vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém như: việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có nơi chưa chặt chẽ. Một vài cơ quan, đơn vị, việc thực hiện Quy chế dân chủ còn mang tính hình thức; một số nơi còn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa được ngăn chặn kịp thời. Tình hình khiếu kiện của nông dân, việc đình công, bãi công của công nhân còn xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của nhân dân đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền.

Tiếp tục phát huy và mở rộng quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở,  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ sở… Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu về thực hiện Quy chế dân chủ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền và giám sát thực hiện, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ở cơ sở.

PV