BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp: Tây Ninh triển khai thực hiện tốt, đúng quy định

Cập nhật ngày: 07/02/2013 - 04:35

(BTNO)- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp (Ban Chỉ đạo) tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra năm 2012.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương, cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được triển khai thực hiện tốt, đúng quy định của phương án tổng điều tra. Kết quả sơ bộ cho biết, tổng số doanh nghiệp (DN) hiện đang tồn tại trên địa bàn tỉnh là 2.261 DN, trong đó có 2.112 DN đang hoạt động, tăng 174 DN so với năm 2011. Tăng chủ yếu là DN ngoài Nhà nước (tăng 153 DN) và DN có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 20 DN). Tổng số lao động trong các doanh nghiệp là 108.034 người, tăng 20.742 người so với năm 2011. Số lao động tăng mạnh nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng thêm 15.873 lao động, kế đến là DN ngoài Nhà nước, tăng 5.152 lao động. Ngược lại DN Nhà nước giảm 283 lao động. Qua đó cho thấy sự chuyển dịch loại hình DN đang diễn ra ngày càng rõ nét.

Đối với cơ sở kinh tế cá thể phát triển tương đối ổn định, thu hút và tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động lớn của tỉnh. Kết quả sơ bộ tại thời điểm điều tra, toàn tỉnh có 62.667 cơ sở kinh tế cá thể, tăng 1.862 cơ sở năm 2011. Về lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể có tổng cộng 103.704, giảm hơn năm 2011 là 5.763 người. Cũng theo kết quả sơ bộ,  tổng số cơ sở hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo và cơ sở sản xuất trực thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp có tại thời điểm 1.7.2012, trên địa bàn tỉnh là 1.852 cơ sở, với 32.248 lao động. So với kết quả điều tra năm 2007 giảm 499 cơ sở, nhưng lại tăng 2.185 lao động.  

Nhân hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh đã công bố quyết định và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho 9 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc TĐT  CSKTHCSN năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã khen thưởng cho 14 tập thể và 86 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc TĐT CSKTHCSN năm 2012.

D.H