BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp Trung Cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 38

Cập nhật ngày: 07/01/2014 - 03:32

Quang cảnh lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Lớp học có 96 học viên, thời gian học diễn ra trong 12 tháng, gồm 7 học phần: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, nhà nước và pháp luật XHCN; Khoa học hành chính; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại…

Lớp học không chỉ chuẩn hóa văn bằng trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cho đội ngũ cán bộ chủ chốt (hoặc dự nguồn các chức danh chủ chốt ở cơ sở) trong tỉnh, mà còn là cơ hội để cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Châu Pha