BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 05/10/2009 - 04:01

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khoá X, khai mạc sáng 5.10 tại Hà Nội, sẽ thảo luận và hoàn chỉnh thêm một bước quan trọng các dự thảo văn kiện sẽ được trình tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ hội nghị sẽ cho ý kiến về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2011-2020; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Hội nghị cũng thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; và một số vấn đề quan trọng khác.  
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh bổ sung phát triển Cương lĩnh, xây dựng Chiến lược là những vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ, tính cách mạng và khoa học của Đảng, là vấn đề quyết định sức sống và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.
Tổng Bí thư đề nghị trong quá trình thảo luận các văn kiện này, các Uỷ viên Trung ương phát huy tinh thần dân chủ, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, nắm chắc các quan điểm thực tiễn, lịch sử, đổi mới và phát triển, đóng góp ý kiến, tạo sự nhất trí cao về văn kiện này.
"Vấn đề nào đạt được sự thống nhất cao và đã được thực tiễn chứng minh là đúng, là chân lý mới đưa vào Cương lĩnh, bảo đảm cho Cương lĩnh thực sự là nền tảng lý luận, nền tảng tư tưởng và chính trị, định hướng cho toàn Đảng và toàn xã hội", Tổng Bí thư khẳng định.
Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đặc biệt quan tâm đóng góp ý kiến vào phần xây dựng Đảng trong Báo cáo chính trị và những vấn đề cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị phải đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, yếu kém, thực chất tình hình tư tưởng trong Đảng, tình hình về tổ chức và cán bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, đề ra được những chủ trương, biện pháp thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự giữ vị trí then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương đến các gia đình có người thân bị thiệt mạng và nhân dân các vùng bị nạn do cơn bão số 9 gây ra.

(Theo TTXVN/Vietnam+)