BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

Cập nhật ngày: 30/09/2013 - 04:24
Sáng 30.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị lần này bắt đầu chuẩn bị một số nội dung cho Đại hội Đảng lần thứ XII Ảnh: HH

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm. Việc hoàn thành tốt các nội dung chương trình của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - 2015, tiến hành thành công đột phá về thể chế, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ Tổ quốc và khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị, các đồng chí dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các Báo cáo, Đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này:

1 – Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội nước ta, trọng tâm là việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2 năm 2014 - 2015 nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chú trọng làm rõ các vấn đề như: Kinh tế vĩ mô ổn định đến đâu, liệu có còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại; tính thanh khoản và độ an toàn hệ thống ngân hàng thương mại như thế nào; tình trạng nợ xấu, sở hữu chéo giữa các ngân hàng, thị trường bất động sản bị đóng băng, “thừa tiền, thiếu vốn” được xử lý ra sao; kết quả của những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đạt được ở mức nào?...

2 – Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư cho biết, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đã ban hành Kết luận về nội dung này. Thời gian qua, Ban cán sự đảng Chính phủ cùng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực chuẩn bị, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hoàn chỉnh Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này. Yêu cầu đặt ra là phải tạo được sự thống nhất cao, ban hành được một nghị quyết Trung ương xứng tầm để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực luôn được coi là quốc sách hàng đầu này. Trung ương cần thảo luận, bàn bạc thật kỹ sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đánh giá thẳng thắn, đúng thực trạng tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những yếu kém, hạn chế cần chấn chỉnh. Đặc biệt là tập trung xác định rõ hơn nội hàm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

3- Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, vì Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý cơ bản điều chỉnh những quan hệ xã hội trọng yếu nhất, có tính nền tảng, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ; là đạo luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự ổn định chính trị và chủ quyền quốc gia. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tiếp tục dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, góp ý cụ thể vào từng chương, điều và toàn văn Dự thảo. Tập trung cho ý kiến đối với một số vấn đề còn có các phương án lựa chọn khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sớm hoàn chỉnh toàn văn Dự thảo. Đồng thời cho ý kiến về việc lãnh đạo, chỉ đạo trình Quốc hội xem xét, thông qua.

4 – Về tổng kết 10 năm thực hiện Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức cần thiết để Trung ương phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống tình hình và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu. Chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và bài học kinh nghiệm nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn, cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, cần phân tích thật thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, tập trung làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải vượt qua để trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

5 – Về công tác xây dựng Đảng, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định  một số vấn đề quan trọng sau đây:

Một là, xem xét, quyết định việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản này có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả thi hành Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tạo sức mạnh và sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và bằng kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo công tác bầu cử trong Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, đóng góp nhiều ý kiến xác thực để xây dựng, ban hành Quy chế mới hoàn chỉnh hơn, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cán bộ của Đảng.

Hai là, quyết định việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng. Theo thông lệ và kinh nghiệm chuẩn bị các Đại hội trước đây của Đảng, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến thành lập 5 Tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban kinh tế - xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Đề nghị Trung ương xem xét, quyết định việc thành lập các tiểu ban với cơ cấu và nhân sự cụ thể đã nêu trong tờ trình của Bộ Chính trị.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra đến hết ngày 9.10./.

Theo Báo điện tử ĐCS