BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Cập nhật ngày: 23/10/2012 - 07:04

(BTNO)- Sáng 22.10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2013.

Đoàn ĐBQH Tây Ninh tham dự kỳ họp Quốc hội khoá XIII

Theo báo cáo của Chính phủ thì tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng cũng như cả năm 2012 được Chính phủ đánh giá là có những chuyển biến tích cực, đúng hướng; kinh tế vĩ mô có những tiến bộ trên một số tiêu chí quan trọng; lạm phát bước đầu được kiềm chế (dự kiến cả năm khoảng 8%); dự kiến thu ngân sách cả năm sẽ đạt chỉ tiêu đề ra; đảm bảo các nhiệm vụ chi và giữ bội chi ngân sách ở mức 4,8% GDP đạt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra… Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới  mô hình tăng trưởng được triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu thị trường tài chính... Công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,76%; tạo 1,13 triệu việc làm mới cho người lao động. Đã trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đề án phát triển khoa học công nghệ, tạo cơ sở thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị -  xã hội đã được triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp và kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị xã hội và độc lập, chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại;  nợ xấu gia tăng, xử lý còn chậm; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều yếu kém, chất lượng đào tạo nhiều trường đại học, cao đẳng chậm được cải tiến; việc xây dựng các trường đại học trọng điểm, đại học xuất sắc vẫn còn chậm… Khoa học công nghệ chưa đáp ứng  yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế… Công tác quản lý môi trường còn nhiều bất cập, số dự án treo còn lớn, một số công trình thủy điện, chưa đạt được các mục tiêu đề ra, gây bức xúc trong nhân dân…

Với trách nhiệm là người trực tiếp lãnh đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu Chính phủ trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước như Vinashin, Vinaline, gây ảnh hưởng đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước…

Trong ngày, Quốc hội tiếp tục xem xét các Báo cáo và Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

 Quang Chi