Khảo sát tiến độ thực hiện dự án Ngân hàng bò ADRA

Cập nhật ngày: 18/09/2014 - 08:31

Đoàn khảo sát kiểm tra việc chăm sóc và nuôi dưỡng bò ở các hộ vay từ dự án Ngân hàng bò ADRA.

Ở Châu Thành, dự án ngân hàng bò ADRA được triển khai thực hiện tại 2 xã Thành Long và Ninh Điền. Tổng số bò đã giải ngân cho các hộ hưởng lợi 2 địa phương là 187 con, trong đó xã Thành Long 100 con, Ninh Điền 87 con. Qua khảo sát, nhìn chung các địa phương đã quan tâm thực hiện tốt việc điều hành quỹ bò, xét đúng các đối tượng được nhận bò theo quy định của dự án, quản lý tốt số bò đã giải ngân, thường xuyên theo dõi việc chăm sóc và nuôi dưỡng bò ở các hộ được nhận bò để kịp thời chuyển bò mới cho các hộ vay khác.

Dự án ngân hàng bò được triển khai nhằm giúp các địa phương có điều kiện thực hiện tốt công tác giảm nghèo, cải thiện an sinh xã hội. Sau 3 năm hoạt động, các địa phương đã có nguồn bò mới, sẵn sàng và thuận lợi cho các hộ tìm bò và giải ngân. Trong đó, xã Thành Long có 26 con bò được chuyển sang hộ vay thứ 2; xã Ninh Điền có 39 con, trong đó còn 15 con chưa có hộ nhận nuôi.

Theo các địa phương, việc thực hiện dự án cũng còn một số khó khăn, ví dụ như giá bò theo thị trường hiện nay ngày càng tăng cao, do đó các hộ vay thứ 2 không có tiền bù thêm để mua bò, vì vậy đề nghị tăng quỹ hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản từ 7-8 tháng tuổi lên 15 triệu đồng thay vì chỉ cho vay 10 triệu đồng/con; ngoài 3 mức nghèo hiện có được vay bò, đề nghị mở rộng thêm các đối tượng khác như các hộ tái nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nhưng có nhu cầu vay bò để chăn nuôi có nguồn thu nhập thêm…

Châu Pha