Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Khát vọng vươn lên, tạo động lực phát triển 

Cập nhật ngày: 14/10/2020 - 00:38

BTN - Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong các ngày 14, 15 và 16.10.2020 với phương châm: “Ðoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Ðổi mới - Phát triển”. Trước thềm Ðại hội, Báo Tây Ninh đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, để đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và xác định những mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trả lời phỏng vấn của Báo Tây Ninh. Ảnh: Ð.H.T

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng nổi bật trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Ðảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Ðồng chí có thể nêu một cách khái quát những thành tựu nổi bật nhất mà tỉnh ta đã đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua?

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm:

Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn thách thức, đặc biệt trong năm 2020 còn bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Tây Ninh đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế, tỉnh ta đã đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 7,2%/năm, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn bình quân đầu người đạt hơn 3.100 USD, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Công nghiệp là lĩnh vực đóng góp quan trọng nhất vào tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp phụ trợ và phát triển mạnh công nghiệp điện mặt trời.

Tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi sản xuất, chuyển đổi cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nhằm gia tăng giá trị ngành; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thu hút các nhà đầu tư nông nghiệp lớn tạo động lực, dẫn dắt sự phát triển ngành nông nghiệp theo hướng gắn kết thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thu hút, huy động được sự tham gia của xã hội, đã có 45/71 xã, chiếm 63,4%, đạt chuẩn NTM; thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Các lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hệ thống bán lẻ hiện đại hình thành ở tất cả các huyện, thị, thành trong tỉnh. Ðặc biệt, tỉnh đã quan tâm khai thác tiềm năng về du lịch, tập trung thu hút đầu tư Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen, liên kết hợp tác vùng để tạo động lực, lan toả, đưa du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Lượng khách và doanh thu du lịch tăng bình quân 15%/năm.

Thu hút đầu tư cũng đạt kết quả rất tích cực, đưa Tây Ninh vào nhóm các tỉnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở mức cao. Tỉnh đã thu hút được các nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, tìm hiểu và đăng ký triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 9,9%, cao hơn nghị quyết đề ra. Năm 2020, quy mô thu ngân sách gần đạt mức 10.000 tỷ đồng.

Tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường trọng yếu, các tuyến kết nối vùng để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; đang khẩn trương triển khai dự án đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Ðông, phục vụ tưới hàng chục ngàn hecta của hai huyện Châu Thành, Bến Cầu.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, tỉnh quan tâm đầu tư, bảo đảm các dịch vụ giáo dục, y tế cơ bản, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút đầu tư tư nhân để cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao; thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội nhằm đem lại đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho nhân dân. Hiện trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, không có hộ nghèo chuẩn Trung ương, là một trong các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm thường xuyên, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, hiệu quả- nhất là phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và giao lưu văn hoá.

Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền được củng cố, nâng lên. Ðáng chú ý là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, thiết thực, sáng tạo; công tác tư tưởng, chính trị được tăng cường.

Tổ chức, bộ máy, biên chế được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng và tính kế thừa. Ðẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh tư liệu)

PV: Xin đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết những định hướng phát triển trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của tỉnh?

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm:

Trên cơ sở phát huy thành tựu đạt được, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, Văn kiện trình Ðại hội lần thứ XI của Ðảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người của Tây Ninh cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030, trở thành địa phương phát triển khá của vùng Ðông Nam Bộ và cả nước. Ðây là các mục tiêu có tính thách thức rất cao.

Ðể có thể thực hiện thành công mục tiêu phát triển giai đoạn tới, tỉnh dự kiến các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản là:

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ và năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực để đáp ứng được yêu cầu rất cao của quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của giai đoạn tới; trong đó, chú trọng về đổi mới tư duy, phong cách, tác phong và nâng cao năng lực công tác để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế, đời sống. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy, phát huy khát vọng vươn lên, tạo sự đồng thuận, thống nhất và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; duy trì nhịp độ tăng trưởng, gia tăng quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn 4 đột phá phát triển của tỉnh về nông nghiệp, du lịch, hạ tầng và nhân lực - thể chế; chú trọng liên kết vùng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của tỉnh; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, mở ra các hành lang phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị mới; nghiên cứu đề xuất động lực mới khai thác hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm phát triển bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng cường giao lưu văn hoá.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã dành cho Báo Tây Ninh cuộc phỏng vấn này. Xin chúc Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Ðặng Hoàng Thái

(thực hiện)