Kho bạc nhà nước Tây Ninh thông báo

Cập nhật ngày: 29/09/2017 - 18:51

BTNO - Kể từ ngày 02/10/2017, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh bắt đầu thực hiện Đề án “Thực hiện thống nhất đầu mối kiểm soát tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN”.

Thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-BTC ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống KBNN theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Chính phủ, kể từ ngày 02/10/2017, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh bắt đầu thực hiện Đề án “Thực hiện thống nhất đầu mối kiểm soát tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN”.

Theo đó, các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác cấp qua KBNN sẽ được giao cho Phòng Kiểm soát chi thực hiện thay vì hai phòng thực hiện như hiện nay (Phòng Kế toán Nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên; Phòng Kiểm soát chi đối với các khoản chi đầu tư XDCB và vốn chương trình mục tiêu).

Mục tiêu của Đề án này là nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN với KBNN; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi; tiến tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ chi NSNN tại các KBNN.

Việc tập trung nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi NSNN vào một phòng kiểm soát chi là cần thiết để tiến tới thực hiện thanh toán điện tử theo đúng tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử”.