BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2015

Cập nhật ngày: 05/04/2015 - 05:59

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Kế hoạch thực hiện giao ước thi đua, Quy chế hoạt động phong trào thi đua và Biểu điểm đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua Khối Nội chính năm 2015.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Hội nghị cũng đã thống nhất các mục tiêu, nội dung ký giao ước thi đua Khối năm 2015, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng các cơ quan, đơn vị trong khối ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua trong toàn khối, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng tham gia các chương trình, hoạt động xã hội về công tác từ thiện, nhân đạo. Phấn đấu 100% các cơ quan trong khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Nam đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai phát động, thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới, phát triển phong trào thi đua sâu rộng, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Mỗi đơn vị trong khối phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của địa phương.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2015, bình chọn đơn vị Toà án Nhân dân là Khối trưởng Khối Nội chính.

Hoa Lư