Khối Tham mưu–Tổng hợp tổng kết phong trào thi đua năm 2019 

Cập nhật ngày: 11/03/2020 - 20:55

BTNO - Vừa qua, tại Sở Tư pháp, Khối Thi đua Tham mưu-Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Khối Thi đua Tham mưu – Tổng hợp bao gồm 7 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp và Sở Tài chính. Trong năm 2019, Sở Tư pháp là Khối trưởng và Sở Ngoại vụ là Khối phó.

Ngay từ đầu năm 2019, hưởng ứng phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh và Khối trưởng, các đơn vị trong Khối thi đua Tham mưu – Tổng hợp đã ký kết giao ước thi đua với các nội dung cụ thể; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động, quy chế hoạt động của Khối năm 2019.

Công tác thi đua của Khối được lãnh đạo các đơn vị quan tâm sâu sát, tích cực triển khai sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức một cách sâu sắc về công tác thi đua, từ đó phát huy hiệu quả của phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành. Các đơn vị trong toàn ngành đã cụ thể hóa các kế hoạch thi đua trong từng đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính thực hiện tốt như xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; duy trì niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính và các thông tin.

Trao cờ cho Sở Ngoại vụ-Khối trưởng năm 2020.

Tại hội nghị, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua. Trong năm 2020, Khối trưởng khối thi đua là Sở Ngoại vụ, Khối phó là Sở Tài Chính.

Phương Thảo