BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Thi đua các cơ quan Đảng: Tổng kết công tác thi đua năm 2015

Cập nhật ngày: 21/02/2016 - 06:00

Trong năm qua, Khối Thi đua các cơ quan Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng, thực hiện các phong trào thi đua với các hình thức, biện pháp thiết thực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.

Các đơn vị trực thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng trong tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị thuộc Khối đã phát động nhiều phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, gắn với từng vị trí công tác, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối luôn chú trọng việc phát hiện và nhân rộng các điển hình. Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Công tác khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ và khách quan. Tỷ lệ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; nhiều đơn vị được các cấp khen thưởng vì những thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển...Các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt, tổ chức có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, thực chất.

Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Khối đã bình bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xếp hạng nhất, được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng cho đơn vị Báo Tây Ninh.

Thái Thành