Khối thi đua thanh tra các huyện, thị xã, thành phố: Ký kết giao ước thi đua năm 2021 

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 14:20

BTNO - Vừa qua, tại huyện Châu Thành, khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2021, với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Theo kế hoạch, năm 2021 khối thi đua thanh tra các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Thực hiện tốt các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, phấn đấu thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra đạt 100% theo kết luận thanh tra; thực hiện có chất lượng các cuộc thanh tra diện rộng (nếu có) và đột xuất trong năm 2021.

Tập trung giải quyết đúng theo quy định pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật phấn đấu đạt trên 90%.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện và tại đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị việc kê khai tài sản năm 2020 theo hướng dẫn Nghị định 130/2020/NĐ-CP, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

Xây dựng bộ máy cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của đơn vị. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

Gia Hân