BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không để khiếu nại tố cáo ảnh hưởng đến Đại hội Đảng

Cập nhật ngày: 13/04/2015 - 12:00

Ngành Thanh tra quyết tâm kịp thời giải quyết vấn đề ngay từ khi phát sinh, vừa để bảo đảm giảm được khiếu nại, tố cáo, đồng thời góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.


Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã dành cho phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ cuộc trao đổi xung quanh vấn đề được dư luận quan tâm này.

Thưa ông, trong bối cảnh như đã nói ở trên, ngành Thanh tra sẽ làm gì trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có, để góp phần bảo đảm thành công cho Đại hội Đảng bộ các cấp?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể diễn biến phức tạp; khiếu kiện đông người tại một số địa phương tiềm ẩn nhiều điểm nóng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Vì vậy, ngành Thanh tra đã đề ra các giải pháp để theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Trước hết là tăng cường quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quán triệt và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Nâng cao vai trò kiểm tra, xác minh, kết luận rõ các vụ việc và tham mưu ra quyết định giải quyết của cơ quan thanh tra.

Phối hợp và huy động sức mạnh của các cơ quan có liên quan, từ việc giám sát của HĐND, các đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương nhằm tạo được sự đồng thuận cao nhất để giải quyết ổn thoả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người, nhằm tạo sự ổn định cơ bản về chính trị - xã hội, phục vụ hiệu quả Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra sẽ tập trung tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người. Chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giữa Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Với những khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên là nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành có hướng giải quyết thế nào, đồng thời, có giải pháp gì để bảo vệ những người bị vu khống, bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên trong các kỳ Đại hội, thưa ông?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện tốt mục tiêu phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra ban hành triển khai các kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Kế hoạch số 2062/KH-TTCP ngày 03/9/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiến hành thành lập Tổ công tác phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, xem xét, tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa bàn có nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc, đông người, vượt cấp, có khả năng công dân tập trung lên Trung ương.

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo về thủ đô Hà Nội và TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chánh Thanh tra các cấp nâng cao trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở, hạn chế đến mức tối đa tình trạng công dân bức xúc, dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là một nhiệm vụ được ưu tiên và rất quan trọng đối với ngành trong năm 2015. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần cùng cấp uỷ và Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp xem xét kịp thời, không để những người vi phạm pháp luật và có phẩm chất, đạo đức yếu kém vào cấp uỷ các cấp, đồng thời, bảo vệ danh dự, uy tín của nhân sự bị lợi dụng xuyên tạc, tố cáo không đúng sự thật.

Nhân dịp này, tôi mong các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan và mọi tầng lớp nhân dân tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin kịp thời để Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra làm tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn chinhphu.vn