Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Không phát hiện cá nhân, tập thể có hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội vào mục đích xấu

Cập nhật ngày: 19/09/2019 - 18:37

BTNO - 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt Chỉ thị số 14, nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác và có nhận thức đúng đắn về giá trị tích cực của internet, mạng xã hội.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 14/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt Chỉ thị số 14. 

Qua đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác và có nhận thức đúng đắn về giá trị tích cực của internet, mạng xã hội để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác thông tin tuyên truyền, nắm, định hướng dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, tạo nên sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đồng thời chủ động, tăng cường thông tin tích cực đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên internet. 

Phát huy vai trò mạng lưới báo cáo viên, cộng  tác viên dư luận xã hội. Đã mở 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội cho hơn 260 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng tác viên dư luận xã hội. Bên cạnh đó cũng đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Đã lập 3 trang Facebook với 900 thành viên tham gia hoạt động.

Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong  Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh không phát hiện cá nhân, tập thể nào có hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội vào mục đích xấu.

Ngô Mẫn