BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không tăng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật ngày: 16/12/2014 - 12:00

Kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất. Trường hợp thật cần thiết phải bổ sung biên chế, các cơ quan lập Đề án, Bộ Nội vụ thẩm định chặt chẽ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm quy trình, chất lượng. Hoàn thành xác định vị trí việc làm theo đúng lộ trình đã xác định. Việc xác định vị trí việc làm cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở xác định tiêu chuẩn chức danh công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và để đánh giá đúng chất lượng công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chú trọng việc đánh giá công chức, viên chức, lưu ý trách nhiệm và đạo đức công vụ, đề cao vai trò, tính chiến đấu của tổ chức Đảng, tập thể và người đứng đầu trong việc đánh giá công chức, viên chức.

Xác định số lượng cấp phó căn cứ vào khối lượng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Tập trung đơn giản hóa TTHC
 
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương trong năm 2015 cần tập trung thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ hoàn thiện các dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật về hội; hoàn thành các văn bản quy định chi tiết Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, trong đó chú ý hoàn thiện thể chế về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ ràng tiêu chí và đổi mới quy trình đánh giá.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất về chế độ hàm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ chế động viên, khuyến khích đối với các cán bộ, công chức có năng lực.

Các nội dung trên trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong năm 2014, công tác cải cách hành chính có những bước tiến tích cực trên cả 6 nội dung. Đặc biệt, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành và địa phương đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hạn chế thấp nhất việc tăng thêm tổ chức, giữ ổn định biên chế. Thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản, hiện đại hóa để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Cải cách chế độ công vụ, công chức đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt là xác định vị trí việc làm, ban hành tiêu chuẩn chức danh. Việc ứng dụng công nghệ tin học vào thi công chức, thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao. Kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tiếp tục được củng cố và duy trì.

Nguồn  chinhphu.vn