Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 34 nghị quyết 

Cập nhật ngày: 09/12/2022 - 16:26

BTNO - Ngày 9.12, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong, HĐND tỉnh khoá X tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thảo luận và thống nhất, HĐND tỉnh quyết nghị 34 nghị quyết trình kỳ họp. Cụ thể gồm:

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nghị quyết quy định cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31.7.2020 của HĐND tỉnh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024.

Nghị quyết về việc danh mục huỷ bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 3 năm không triển khai thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2022.

Nghị quyết quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, hộ nghèo tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025.

Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhận lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho 6 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hoà Thành - giai đoạn 1.

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đất Sét - Bến Củi.

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình).

Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 9.12.2016 của HĐND tỉnh về chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2022 về “Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”.

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023.

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”.

Phương Thúy