BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh:

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014 - 2018

Cập nhật ngày: 30/09/2014 - 08:53

Dự hội nghị có ông Giang Ngọc Trực- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh và các chi hội nông dân các huyện, thành phố.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung và lĩnh vực thi đua khen thưởng nói riêng.

Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh cùng Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả trong phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng 3 phong trào của hội nông dân với mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, nâng chất nguồn nhân lực ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân là nông dân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng công tác khen thưởng cho người nông dân trực tiếp lao động, sản xuất.

Dương Đình