BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hồ Chủ tịch nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật ngày: 19/05/2012 - 06:33

Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BTNO)- Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2012), trong bối cảnh sơ kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một chủ trương hết sức đúng đắn, thiết thực trong tình hình hiện nay. Trong bối cảnh Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” vừa được ban hành, càng cho chúng ta thấy rõ sức sống mãnh liệt và tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

Trong những năm đất nước đổi mới, bên cạnh số đông đảng viên rèn luyện tốt vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ tiềm tàng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Nghị quyết Trung ương 4 ra đời chính là để làm chuyển biến về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đã từng nhắc nhở cán bộ đảng viên rằng “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Tư tưởng này thấm đẫm trong cuộc sống hôm nay. Do vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định vấn đề cấp bách, cần làm ngay để củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân là “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Bác Hồ cũng đã căn dặn: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”. Để xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Mỗi đảng viên, cán bộ công chức phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xây dựng Đảng thực sự trong sạch. Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên huyện Dương Minh Châu phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo toàn xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội không phải tự nhiên mà có, vai trò đó có được là do năng lực lãnh đạo, tầm trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng. Nhưng Đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo và sẽ không được nhân dân tín nhiệm nữa nếu Đảng yếu kém, không trong sạch, không vững mạnh. Do đó, yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay là thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng. Thực hiện yêu cầu này, mỗi đảng viên, cán bộ công chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gặp không ít khó khăn bởi sự đan xen của quan hệ lợi ích, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự sa ngã của mỗi đảng viên. Trong điều kiện ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên cán bộ đảng viên đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Người nói: “Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân". Người khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên "biết đem lợi ích riêng của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng”. “Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư­ t­ưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí”(4/1952). Đảng mạnh mẽ phải loại bỏ những phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất ra khỏi Đảng. Trước lúc đi xa Bác Hồ đã căn dặn toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên rằng: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Kỷ niệm ngày sinh của Người, trên tinh thần “xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh”, “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng” là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, mỗi cán bộ đảng viên của Đảng- nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đang giữ trọng trách đổi mới phát triển đất nước, phải chọn một lối suy nghĩ, hành động và lối sống như thế nào để xứng đáng với sự chờ đợi và tin tưởng của nhân dân, sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, xứng đáng với vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thuận Dũ


 
Liên kết hữu ích