BAOTAYNINH.VN trên Google News

Làm theo gương Bác, xây dựng Đảng vững mạnh

Cập nhật ngày: 26/01/2010 - 01:48

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, cần hướng trọng tâm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 vào công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Nội dung trên được Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc vận động năm 2009 gắn với đánh giá cuộc vận động 3 năm qua và triển khai nhiệm vụ năm 2010, diễn ra hôm 25.1, tại Hà Nội, do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức.

Dự và chủ trì Hội nghị còn có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động: Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác Hồ do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động do ông Tô Huy Rứa trình bày: Kết quả năm 2009 và 3 năm thực hiện cho thấy cuộc vận động đã được triển khai liên tục, sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội và bước đầu hình thành phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực vào những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự Hội nghị

Nội dung cuộc vận động gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả thiết thực: trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên, lề lối làm việc của các cấp được chú ý sửa đổi. Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đến đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước được gắn với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo cáo cũng cho biết, nhiều địa phương đã xây dựng các cơ chế huy động sự tham gia của nhân dân, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan báo chí, công luận để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ này… Nhờ đó, số cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tăng, số đảng viên vi phạm giảm. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện một số tập thể và cá nhân tiên tiến giới thiệu kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị, địa phương, những cách làm sáng tạo, thiết thực làm theo Bác và kêu gọi mọi người cùng làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công việc hàng ngày.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm thứ 3 đã thu được những thành quả rất quan trọng. Trong đó, đã rất coi trọng việc kiểm tra và chỉ đạo triển khai cuộc vận động, nhất là ở những nơi làm điểm. Cấp uỷ các cấp đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Ngoài ra, cuộc vận động đã gắn kết chặt chẽ hơn với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Xoá đói giảm nghèo", "Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ: Bên cạnh nỗ lực và thành tích đã đạt được, quá trình thực hiện cuộc vận động năm 2009 nói riêng, 3 năm (2007-2009) nói chung cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: Một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện cuộc vận động có lúc, có việc còn lúng túng.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa thật nhịp nhàng, thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát đúng, kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, kể cả cán bộ chủ chốt còn thiếu gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống…

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, từ thực tiễn sinh động và phong phú của 3 năm triển khai cuộc vận động đã rút ra 7 bài học thiết thực.

Trước hết, phải tạo được sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của cuộc vận động. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia.

Sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với quá trình thực hiện cuộc vận động. Đội ngũ cốt cán, nhất là người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, có uy tín, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo và thực hiện cuộc vận động.

Lời dặn dò lúc sinh thời của Bác : "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" trong cuộc vận động này là hết sức có ý nghĩa. Mức độ thành công đến đâu của cuộc vận động trước hết và chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố, nhân tố quan trọng đó.

Về công tác chỉ đạo điểm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng bên cạnh việc chọn đúng, trúng và tập trung xây dựng, phát huy vai trò, tác dụng của các đơn vị làm điểm là quan trọng thì cần bám sát thực tiễn, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, những sáng tạo của cơ sở để từ đó tập trung nghiên cứu, đề ra hướng giải quyết phù hợp.

Khi triển khai có hiệu quả ở điểm thì mạnh dạn đưa ra diện rộng; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, quan tâm xây dựng các điển hình vì một hay một số tấm gương sẽ có sức thuyết phục rất lớn, sự lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp cho quá trình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác có thêm niềm tin, động lực.

Năm 2010, nước ta có nhiều ngày lễ lớn, gắn với trang sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng và Bác Hồ kính yêu, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 11 của Đảng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Làm tốt cuộc vận động là trực tiếp góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước; hướng trọng tâm cuộc vận động vào công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư cho rằng, cần hướng dẫn, làm rõ chủ đề năm 2010 của cuộc vận động: "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"". Xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh là sự vận dụng lý luận xây dựng Đảng vào thực tiễn Việt Nam, trong đó vai trò của nhân dân được xác định rất rõ. Cần triển khai học tập chủ đề này sớm, trước khi tiến hành đại hội đảng cấp cơ sở. Trong học tập và cùng với quá trình học tập, các cấp uỷ cần xây dựng chương trình hành động, tổ chức thành công đại hội đảng cấp mình và tham gia thảo luận dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đề nghị đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.