BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên minh Hợp tác xã và Ban Thi đua - Khen thưởng: Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022 

Cập nhật ngày: 21/10/2022 - 18:23

BTNO - Ngày 21.10, Liên minh Hợp tác xã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022. Hội nghị do bà Trần Thị Mỹ An – Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng và ông La Hữu Nghị- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã đồng chủ trì.

Liên minh Hợp tác xã và Ban thi đua - Khen thưởng ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 -2027.

Giai đoạn 2017 – 2022, công tác thi đua khen thưởng luôn được Liên minh Hợp tác xã và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh quan tâm thực hiện và thường xuyên tuyên truyền đến các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và thành viên, người lao động đang làm việc tại các Hợp tác xã về phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, góp phần xây dựng nông thôn mới” từng bước ổn định.

Ban Thi đua - Khen thưởng và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung đổi mới nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng để trở thành động lực, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hằng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” gắn với việc phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã các cấp; góp phần xây dựng nông thôn mới” do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động đến các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thi đua - Khen thưởng và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, tìm hiểu, tham quan các mô hình hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua để học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Liên minh Hợp tác xã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2022.

Năm 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng bình xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 cho 19 cá nhân.

Hằng năm, Liên minh Hợp tác xã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, trong đó có lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng, kết quả tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị hạng nhất các Khối thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các tập thể và cá nhân là người lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thi đua, khen thưởng hiện nay cũng gặp những khó khăn, năng lực nội tại của các hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau nên việc xác định tiêu chí thi đua chung rất khó khăn. Mặt khác, đối với các ngành, lĩnh vực có ít hợp tác xã thì việc phát động phong trào thi đua ít được hưởng ứng.

Tuy mỗi hợp tác xã đều có cán bộ phụ trách, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng nhưng phần lớn là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu và trình độ, năng lực còn hạn chế. Do đó việc triển khai các phong trào thi đua đến các thành viên, người lao động trong hợp tác xã còn hạn chế, chưa tạo được sự đồng thuận cao.

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, giai đoạn 2022 -2027, Liên minh Hợp tác xã và Ban thi đua - Khen thưởng thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Hai đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trọng điểm theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp, các siêu thị từ đầu vào đến đầu ra.

Hàng năm phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các hợp tác xã điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị hàng hoá quy mô lớn có sức lan tỏa cao để học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình điểm trong tỉnh.

Đồng thời, hai đơn vị tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong hợp tác xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, thành viên và người lao động trong hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; Tăng cường và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2022.

Nhi Trần