Liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư 

Cập nhật ngày: 05/12/2021 - 11:15

BTNO - UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai quy trình thực hiện các giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đo thân nhiệt và huyết áp cho người dân đến tiêm vaccine.

Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo đơn vị phát triển hoàn thiện các chức năng, tính năng của nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đối chiếu thông tin của người dân đã tiêm chủng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 với thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương trong việc tiếp nhận thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động xác thực thông tin theo quy trình. Việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành Y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành Công an xác thực thông tin về định danh cá nhân.

Sở y tế chủ trì hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình; thực hiện xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo quy trình được ban hành kèm theo Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5.11.2021 của Bộ Y tế.

Hy Uyên