Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025: Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - 20:21

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch; tạo điều kiện để cán bộ phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, tiếp cận và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Tạo sự chuyển biến thật sự về công tác cán bộ, đưa công tác luân chuyển cán bộ trở thành nề nếp và nhiệm vụ thường xuyên ở các cấp, các ngành, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu luân chuyển cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, …Việc luân chuyển cán bộ phải thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắt, quy trình, quy định của Đảng.

Cán bộ được luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định. Có trong quy hoạch, có trình độ chuyên môn, đủ sức khỏe công tác.

Còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm luân chuyển; đối với cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ (5 năm).

Ngô Mẫn