BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lùi thời gian chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia

Cập nhật ngày: 05/08/2009 - 06:46

Các tiêu chuẩn ngành sẽ được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia trước ngày 31.12.2011.

Thời hạn hoàn thành việc chuyển đổi; xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia được lùi lại đến trước ngày 31.12.2011, thay vì thời hạn đến hết năm 2008 và 2010 như quy định cũ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 3.8.2009 sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1.8.2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, tiêu chuẩn ngành có nội dung phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan được xem xét để chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia.

Đối với những tiêu chuẩn ngành có nội dung không phù hợp thì được xem xét để sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia.

Thời hạn hoàn thành việc chuyển đổi; xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia được lùi lại đến ngày 31.12.2011.

Nghị định cũng lùi thời hạn hoàn thành việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành; các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đến trước ngày 31.12.2011. (Nghị định cũ quy định thời hạn chuyển đổi là 31.12.2008 và thời hạn xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi là 31.12.2009).

Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được tiếp tục sử dụng để quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho đến khi các văn bản này được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

(Theo chinhphu.vn)