Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng cờ xuất sắc toàn diện 

Cập nhật ngày: 14/01/2017 - 12:15

BTNO - Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đoàn kết, tập hợp lực lượng, tích cực tổ chức nhiều cuộc vận động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; có nhiều đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; kịp thời đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người dân.

Ông Lương Hoài Nhân- Phó Ban công tác Mặt trận phía Nam Uỷ ban Trung ương MTTQVN trao cờ xuất sắc toàn diện cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khoá IX) vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016, thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017. Đến dự có ông Lương Hoài Nhân- Phó Ban công tác Mặt trận phía Nam Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thanh Phương. Ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung như báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017; báo cáo sơ kết ba năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị “về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; kết quả hoạt động chăm lo cho người nghèo năm 2016; kết quả công tác thi đua - khen thưởng của hệ thống Mặt trận...

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đoàn kết, tập hợp lực lượng, tích cực tổ chức nhiều cuộc vận động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; có nhiều đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; kịp thời đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quỹ “Vì người nghèo”, xây tặng nhà đại đoàn kết và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, từng bước thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội, thể hiện được vai trò của Mặt trận trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tham gia cùng các cấp chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, các khiếu kiện vượt cấp.

Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của người dân, biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được đẩy mạnh. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức rộng khắp, ngày càng thiết thực, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận các cấp; nhân rộng cách làm hay; nâng cao chất lượng hoạt động các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Ban công tác Mặt trận phía Nam Lương Hoài Nhân lưu ý một số ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về định hướng xây dựng chương trình công tác năm 2017, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai quyết liệt, đồng bộ, sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cần phân công giúp đỡ giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới phải nâng cao được chất lượng cuộc sống người dân, phải gắn chặt với xây dựng hợp tác xã kiểu mới để giúp người dân có thu nhập cao và bền vững... Tỉnh nên chọn 2 huyện, huyện chọn 2 xã để chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Lương Hoài Nhân cũng thông báo kết quả thi đua năm 2016, theo đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và trao tặng cờ xuất sắc toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Minh Tân khẳng định những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian qua là to lớn và quan trọng. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có sự nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phối hợp tiếp tục được triển khai đồng bộ và được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận các cấp đã quy tụ và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, trong năm 2017, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp cùng các tổ chức thành viên tăng cường công tác tập hợp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò Mặt trận, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 55 của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Dịp này, UBND tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016.

H.Tiên