BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở rộng Quy chế 'MTTQ Việt Nam giám sát CBCC, đảng viên ở khu dân cư'

Cập nhật ngày: 03/05/2012 - 01:55

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất mở rộng việc thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đó là một trong những nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu trong Thông báo 159/TB-VPCP ngày 2.5.2012.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng,  Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền mở rộng việc thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" để góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương, nhất là cơ sở cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư".

Thực tế 5 năm qua, Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" đã được thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đã đạt những kết quả thiết thực.

Đó là, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát, phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý những thiếu sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan, tổ chức trên địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, việc thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" chưa đồng đều ở các địa phương tổ chức thí điểm. Từ năm 2008 đến nay, một số nơi đã tạm dừng triển khai do chờ chủ trương mới của Trung ương.

Theo Chinhphu.vn