Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng:

Mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng 

Cập nhật ngày: 11/01/2022 - 20:19

BTNO - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Ngày 11.1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng  dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Bí thư Trường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái.

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp.

Trong năm 2021, cấp uỷ các cấp kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên, có 55.666 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Trong đó, cấp uỷ các địa phươngg, đơn vị kiểm tra 51.600 tổ chức và 272.512 đảng viên (tăng 22,6% tổ chức đảng, 12.9% đảng viên so với năm 2020). Qua kiểm tra, kết luận có 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 07 tổ chức đảng và 308 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 289 đảng viên.

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên; trong đó, có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Tại Tây Ninh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật được các cấp uỷ, tổ chức Đảng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; thường xuyên rà soát, đôn đốc, chủ động thực hiện hoàn thành các nội dung trong chương trình kiểm tra, giám sát đề ra, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc công khai thông tin kết quả hoạt động của UBKT luôn nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; củng cố và tăng cường niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong năm 2021.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên với phương châm: “Giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài”. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý: Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm.

“Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng… Nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực điển hình để tập trung thực hiện việc kiểm tra, giám sát” – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm tra và các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác điều tra, xét xử. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, truyền thông báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát…Đi cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra.

Trong năm, các cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, kết luận 403 tổ chức đảng, 5.371 đảng viên; giám sát chuyên đề 300 tổ chức đảng, 160 đảng viên; giám sát thường xuyên 2.428 tổ chức đảng, 6.852 đảng viên; xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 135 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 
 Tố Tuấn