baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010: Gắn cải cách hành chính với phòng chống tham nhũng…

Cập nhật ngày: 23/02/2010 - 05:48

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29.9.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 17.10.2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. UBND tỉnh Tây Ninh đã sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2009 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2010 như sau:

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 (Đề án 30), cụ thể: thống kê và công bố bổ sung các thủ tục hành chính còn thiếu thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; rà soát từng thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính và rà soát theo nhóm các thủ tục hành chính có liên quan mật thiết với nhau theo các tiêu chí rõ ràng và được chuẩn hoá nhằm xác định tính hợp pháp, tính cần thiết và sự hợp lý của thủ tục hành chính; thực thi các kiến nghị về đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, gắn cải cách hành chính với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công khai minh bạch các thủ tục hành chính để nhân dân theo dõi và giám sát.

Ban hành các quy định về cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND.

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất năm 2010, qua đó hướng dẫn, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót, giúp cho việc tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với cải cách hành chính, kịp thời phát hiện nhân điển hình tiên tiến, xem xét khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Tiếp tục xác định chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban thuộc sở, ngành và huyện, thị xã theo quy định của Chính phủ.

Nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo là hạt nhân trong công cuộc cải cách hành chính. Xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu từng sở, ngành, chính quyền địa phương. Phát huy tính chủ động và trách nhiệm trong điều hành tổ chức, quản lý của bộ máy hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.   

Thực hiện phân cấp quản lý toàn diện các lĩnh vực để cho các đơn vị, địa phương chủ động quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Củng cố lại các ban chỉ đạo, hội đồng tư vấn liên ngành theo hướng tinh gọn, không trùng lặp, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ và mỗi tổ chức phải xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy chế, kế hoạch của mình.

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đặt biệt là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh việc chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, ngoại ngữ, tin học, có phẩm chất đạo đức tốt, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Tăng cường công tác thanh tra công vụ, việc thanh tra, kiểm tra công vụ phải làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã để xảy ra những vụ việc vi phạm kỷ luật hành chính, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức; kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời...

THÁI DUY THANH

(Sở Nội vụ Tây Ninh)