BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012, công tác CCHC được triển khai, thực hiện sâu rộng

Cập nhật ngày: 11/12/2012 - 02:47

(BTNO) - Năm 2012, công tác cải cách hành chính (CCHC) được UBND tỉnh xác định là một trong 3 khâu đột phá quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Công tác này đã được triển khai, thực hiện một cách mạnh mẽ, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, tạo chuyển biến tích cực ở địa phương.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh vừa qua, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến chất vấn, trong đó có công tác CCHC. Đại biểu đề nghị tỉnh cho biết kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2012 đã có những thay đổi căn cơ rõ rệt như thế nào? Vì sao còn tồn tại những bất cập trong việc xử lý liên quan đến doanh nghiệp, người dân và các cơ quan nhà nước với nhau? Cho biết nguyên nhân và giải pháp năm 2013?

Trả lời vấn đề này, được sự phân công của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử cho biết: Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”. Trong năm, tỉnh đã rà soát 309 văn bản quy phạm pháp luật, ban hành Quyết định công bố danh mục 98 văn bản hết hiệu lực. Tây Ninh cũng đã hoàn thành việc công bố, công khai các bộ Thủ tục hành chính (TTHC) của 19/19 đơn vị và được áp dụng thực hiện, công khai tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 1.310 TTHC, trong đó 922 TTHC cấp tỉnh, 238 TTHC cấp huyện, 150 TTHC cấp xã; đề nghị bãi bỏ, huỷ bỏ 1.074 TTHC.

Đến nay, đã có 123 cơ quan thực hiện cơ chế một cửa, gồm 19/19 sở và cơ quan thuộc UBND tỉnh; 9/9 huyện, thị xã và 95/95 xã, phường, thị trấn. Áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) cấp tỉnh ở các lĩnh vực như: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp và cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Giữa cấp huyện và cấp xã, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mô hình “Một cửa điện tử”, đến nay tỉnh đã triển khai tại UBND huyện Hoà Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Thị xã, Dương Minh Châu và đã tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống Một cửa điện tử ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp giấy khai sinh và đang lập dự án triển khai phần mềm “Một cửa điện tử” giai đoạn 1 cho UBND 4 huyện còn lại.

Bộ phận một cửa tại UBND xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng

Cũng trong năm 2012, kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân của các cơ quan đảm bảo đúng quy định, có nhiều TTHC giải quyết sớm hơn thời gian quy định; số hồ sơ tồn động hoặc trễ̉ hẹn không đáng kể. Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp nhận 196.896 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 193.715 hồ sơ, chiếm 98,38%; đang giải quyết 2.732 hồ sơ, chiếm 1,39%; hồ sơ trễ hạn hoặc tồn động: 449, chiếm 0,23%.

Trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ-công chức viên chức (CBCCVC), tập trung triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn chức danh, xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực hiện thi tuyển, thi nâng ngạch công chức đúng quy định, chặt chẽ… Trong năm 2012 đã có 2.664 CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) theo nhiều hình thức, lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tỉnh đã tổ chức cử đào tạo thạc sĩ 106 người; nghiên cứu sinh 5 người; đại học 528 người; tạo nguồn Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND cấp xã 38 người; hỗ trợ học tiếng Khmer 85 người; hỗ trợ kinh phí cho 7 sinh viên đi học đại học, thạc sĩ; đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trình độ IELTS 6.5 cho 13 người để chuẩn bị đi học sau đại học ở nước ngoài; giải quyết kinh phí cho thí sinh đi nghiên cứu sinh tại Trung Quốc 1 người… Mở các lớp ĐTBD nâng cao k năng quản lý HCNN cho 1.881 người; tuyển dụng vào CCVC là 2.058 người.

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Sử, công tác CCHC vẫn còn không ít hạn chế như: một số sở, ngành chậm cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của đơn vị theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Có sở, ngành trong Quy chế làm việc chưa thể hiện rõ trách nhiệm của tập thể trong giải quyết công việc của ngành theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Quy chế làm việc tại một số UBND cấp huyện chưa quy định cụ thể công việc đưa ra tập thể bàn bạc thống nhất; có UBND cấp xã vẫn còn từ chối giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân mà theo quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình.

Một số lĩnh vực TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giáo dục thường xuyên đối với CBCC, nên ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của một số CBCC chưa cao, nhất là việc hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục ban đầu trước khi tiếp nhận của CBCC, có nơi còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; chưa có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các biểu hiện trì trệ, thiếu trách nhiệm... của một số CBCC.

Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã có nơi chưa chặt chẽ, chưa thống nhất, nên chưa nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, chưa tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu của tiến trình thực hiện tin học hoá quản lý HCNN; nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh nhìn chung còn thiếu, yếu, nhất là cấp huyện, cấp xã. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND cấp huyện còn những khó khăn như: Trung ương chưa có hướng dẫn mô hình chuẩn cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại và phần mềm điện tử dùng chung thống nhất cho tất cả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện…

UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, đề án CCHC của chính phủ và tỉnh Tây Ninh; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, toàn diện, đầy đủ các nội dung CCHC trong Kế hoạch CCHC năm 2013; tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra thường xuyên về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; công bố, công khai kịp thời các bộ TTHC theo quy định.

HY UYÊN