BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013, số hồ sơ tồn đọng chiếm 0,03%

Cập nhật ngày: 03/01/2014 - 02:47

Năm 2013, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện cơ bản đã đi vào nền nếp, cơ chế một cửa theo mô hình hiện đại tại cấp huyện được triển khai trên diện rộng; việc bố trí cán bộ, công chức, trang thiết bị và phương tiện làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm, tổ chức thực hiện.

Hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, cá nhân được tập trung giải quyết, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm so với năm trước.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng

Tiếp tục duy trì 123 cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) thực hiện cơ chế một cửa, gồm 19/19 sở và tương đương thuộc UBND tỉnh; 09/09 huyện, thị xã và 95/95 xã, phường, thị trấn.

Trong công tác thực hiện cơ chế một cửa theo mô hình hiện đại, hiện đã thực hiện giai đoạn I tại thành phố Tây Ninh, Gò Dầu, Hoà Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu.

Trong đó 3 địa phương đã đi vào hoạt động chính thức gồm thành phố Tây Ninh, Hoà Thành, Trảng Bàng. Đồng thời, tiếp tục triển khai giai đoạn II mô hình một cửa hiện đại cho 4 huyện còn lại là Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và một số sở, ngành tỉnh.  

Trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã là 924.910 hồ sơ. Tổng số hồ sơ phải giải quyết (tổng số hồ sơ tiếp nhận và tổng số hồ sơ từ năm 2012 chuyển sang) là 925.998 hồ sơ.

Số hồ sơ phải giải quyết, số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 920.582 hồ sơ - chiếm 99,42%; số hồ sơ đang giải quyết 4.136 hồ sơ - chiếm 0,45%; số hồ sơ trễ hạn 1.000 hồ sơ - chiếm 0,11%; số hồ sơ tồn đọng 257 hồ sơ - chiếm 0,03%; số hồ sơ không phù hợp 23 hồ sơ - chiếm tỷ lệ không đáng kể.

Một số hồ sơ trễ hạn, tồn đọng là do các tổ chức, cá nhân chưa đến nhận kết quả, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa bổ sung đủ các giấy tờ; số liệu của hồ sơ địa chính giữa cấp xã và cấp huyện có nơi chưa thống nhất.

Với những hồ sơ không phù hợp cán bộ, công chức đã trả lại và hướng dẫn cụ thể cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

HY UYÊN