BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015: Số đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm gần 10%

Cập nhật ngày: 14/01/2016 - 04:02

Đảng bộ Tây Ninh hiện có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ với 632 tổ chức cơ sở đảng và 31.595 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 51 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 15 đồng chí; tổng số ủy viên Uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh là 199 người và cơ bản bảo đảm số lượng quy định.

Trong năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định về công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 của UBND tỉnh cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Dương Minh Châu.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, các cấp uỷ đảng đã chủ động xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); công tác nhân sự, văn kiện chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên…

Năm 2015, về kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 16 tổ chức, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra 118 tổ chức và 48 đảng viên. Đã giám sát thường xuyên 2.074 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra ưu điểm để phát huy, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở địa phương, cơ quan, đơn vị, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Xử lý kịp thời đối với đảng viên có vi phạm; đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm gần 10% so với năm 2014; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và tố cáo đối với đảng viên kịp thời đúng quy trình, thủ tục theo quy định, đảng viên chấp hành nghiêm quyết định, kết luận của Đảng.

Việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng đã phát huy được tính dân chủ trong Đảng, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình của các cấp uỷ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảng viên và phòng ngừa vi phạm.

Quan tâm, củng cố kiện toàn bộ máy Uỷ ban kiểm tra, hầu hết bảo đảm số lượng quy định; triển khai, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát đạt được một số kết quả nhất định, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát mà các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2015.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát, chú trọng cấp uỷ viên cùng cấp.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 17.6.2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Theo dõi, phúc tra việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp, mở rộng và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Dương Minh Châu và Bằng khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2015.

Tố Tuấn