Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Năm 2023, gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

Cập nhật ngày: 04/02/2023 - 16:42

BTNO - Chiều 3.2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính- Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự tại điểm cầu tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; hội nghị được trực tuyến đến 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2022, CCHC chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số... Các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành gần 2.400 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức đối với 12 đơn vị bộ, ngành; 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 31 địa phương; đã cấp hơn 76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân và hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu được giao tại Đề án 06.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sau sắp xếp, các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập, giảm 8 cục, 145 vụ và tương đương, giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Ở cấp địa phương, giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Về biên chế, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương giao biên chế giai đoạn 2022 -2026 của cả hệ thống chính trị, theo đó, đến năm 2026 thực hiện giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đến nay, cả nước giảm 79.057 biên chế (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021).

Về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, 100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số; cả nước có 68.933 tổ công nghệ số cộng đồng, thu hút hơn 320.000 thành viên tham gia. Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp trên 4.400 dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021; có khoảng 3,9 triệu tài khoản đăng ký trên cổng; hơn 156 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái (tăng 1,7 lần so vời cùng kỳ năm ngoái); hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến và hơn 7,9 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC đạt 52,8%, tăng 17,5% so với năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh.

Đối với Tây Ninh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm và chủ động triển khai, thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh ban hành. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao, trong đó các sở, ngành đạt 97,56%, UBND cấp huyện đạt 98,46%, UBND cấp xã đạt 99,73%. Tỉnh tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC gắn với việc chuyển đổi số của tỉnh, đặc biệt là ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, quyết định làm cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tính đến nay, tỉnh đã tích hợp 1.043 thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 56,08%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 17,2%.

Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2023, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đề ra 46 nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành, xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp và xác định rõ thời gian hoàn thành.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm bản lề, giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc cụ thể hoá nghị quyết Đại hội, nhất là 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, CCHC và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với CCHC, mục tiêu là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm công sức, thời gian của cán bộ, công chức, viên chức; phòng chống tham nhũng, tiêu cực- nhất là tham nhũng vặt; giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh; xây dựng môi trường hành chính trong sạch, công khai, minh bạch”.

Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Năm 2023 là năm xây dựng dữ liệu số, đây đang là một điểm yếu trong hệ thống chính trị, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt nội dung này. Thủ tướng Chính phủ đề nghị từng bộ, ngành, địa phương phải xây dựng cơ sở dữ liệu; gắn CCHC với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trọng tâm là cải cách thể chế và cắt giảm, đơn giản hoá TTHC. Tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh ở các luật chuyên ngành, cắt giảm các khâu trung gian; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện tinh giản biên chế và cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 trước ngày 15.2; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng về CCHC năm 2022 và thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Phương Thúy