BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Cập nhật ngày: 01/09/2011 - 10:49

Thực hiện Kế hoạch 05 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo tinh thần Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị (khoá X), UBND tỉnh vừa có Chương trình hành động với mục tiêu đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội tỉnh) trở thành tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, giữ vị trí, vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực cơ bản phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tư vấn cho nông dân cách chữa trị bệnh trên cây lúa

Chương trình của UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, theo đó hằng năm UBND tỉnh trao đổi với UBMTTQVN tỉnh và Liên hiệp  Hội tỉnh xác định nhu cầu phát triển các tổ chức hội thành viên, hội đặc thù, hoạt động có liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh để thống nhất và cho phép thành lập các tổ chức hội, hội viên và hội nghề nghiệp thuộc Liên hiệp Hội tỉnh, qua đó tập hợp được rộng rãi lực lượng trí thức, khoa học kỹ thuật trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 thu hút trên 70% đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh đề xuất UBND tỉnh thành lập các loại hình tổ chức hoạt động có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, kể cả trí thức là con em Tây Ninh đang định cư ở nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao, tham gia vào hoạt động của Hội.

Nâng cao năng lực các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các điển hình, mô hình tốt; tổ chức nhiều phong trào nhân dân tham gia sáng tạo trong lao động, sản xuất, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; tiếp tục nâng cao chất lượng các giải thưởng Hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Đổi mới một số cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội tỉnh hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả. Để thực hiện việc này, hằng năm UBND tỉnh thống nhất với UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh về việc tổ chức gặp gỡ đội ngũ trí thức, khoa học- kỹ thuật trong và ngoài tỉnh để lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của giới nghiên cứu, làm công tác khoa học trên địa bàn tỉnh.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. UBND tỉnh giao trách nhiệm Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Tham gia nghiên cứu tư vấn, phản biện những vấn đề quan trọng, bức xúc của tỉnh…

PV