BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao nhận thức về đối tác và đối tượng trong bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật ngày: 03/09/2013 - 09:06
HTML clipboardNhận thức về quan hệ bạn, thù hay đối tác, đối tượng là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng và cấp thiết cần phải được trang bị một cách có hệ thống, đồng bộ, triệt để...

(BTN)- Tình hình thế giới những năm gần đây có nhiều biến đổi sâu sắc, sự phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của một quốc gia, dân tộc hay một khu vực đều đan xen những ảnh hưởng và lợi ích của nhiều quốc gia, dân tộc khác. Do đó, vấn đề đặt ra đối với nhận thức về quan hệ bạn, thù hay đối tác, đối tượng là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng và cấp thiết cần phải được trang bị một cách có hệ thống, đồng bộ, triệt để cho mọi cấp, mọi ngành trong toàn Đảng, toàn dân, nhất là lực lượng vũ trang hiện nay.

Đại tướng Phùng Quang Thanh- Bộ trưởng Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ Sư đoàn 5 trong năm 2012.

Trong Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) tháng 7.2003 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta đã đưa ra cách nhìn mới, thống nhất về đối tác và đối tượng. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định và quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về xác định đối tác, đối tượng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới.

Đó là: “Những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh”.

Xác định của Đảng ta về đối tác và đối tượng hiện nay hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh đất nước hoà bình để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chống lại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược kiểu mới, sử dụng vũ khí công nghệ cao của chủ nghĩa đế quốc.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải thấy rằng, đối tượng và đối tác là hai mặt của một vấn đề, luôn tồn tại trong cùng một chủ thể. Bất cứ chủ thể nào cũng có thể vừa là đối tượng lại vừa là đối tác. Vấn đề cốt lõi ở đây là cần nhận thức, khai thác khía cạnh nào trong quan hệ với chủ thể.

Trong mỗi đối tượng, vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của nước ta. Giữa đối tượng và đối tác có thể chuyển hoá cho nhau trong những điều kiện nhất định, thậm chí chuyển hoá rất nhanh. Vì thế, Đảng, Nhà nước ta luôn tranh thủ khai thác mặt đối tác, nhưng vẫn cảnh giác đấu tranh với mặt đối tượng trong quan hệ với các chủ thể.

Thực tế hiện nay, có quốc gia, Việt Nam đang thiết lập mối quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện, song cũng quốc gia ấy, nếu “khi nào, ở đâu, việc gì đó” mà có ý đồ xâm phạm lợi ích quốc gia, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam thì “khi đó, ở đó, việc đó” đã có sự chuyển hoá thành đối tượng tác chiến của quân đội ta.

Trong quan hệ quốc tế phức tạp hiện nay, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước là giữ cho “trong ấm”; nhận thức và giải quyết đúng các mối quan hệ về đối tác và đối tượng là giữ cho “ngoài êm”. Đó chính là một trong những “kế sách” quan trọng để bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh các thế lực thù địch đã và đang mưu đồ chia rẽ tình hữu nghị, mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc khác; đồng thời nâng cao cảnh giác sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của địch khi chúng lợi dụng, kích động nhân dân biểu tình, bạo loạn, tuyên truyền bịa đặt về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề quốc tế có liên quan đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước để tạo cớ can thiệp vũ trang hoặc gây chiến tranh xâm lược.

Để nâng cao nhận thức về đối tác, đối tượng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trong lực lượng vũ trang cần phải quán triệt sâu sắc, thường xuyên đến mọi cán bộ, chiến sĩ về quan điểm tư tưởng, đường lối quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp, có khả năng chiến đấu và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược; về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Qua đó, xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng đúng đắn, nhận thức rõ bản chất đích thực và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; có thái độ kiên quyết đấu tranh với mọi quan điểm, luận điệu sai trái, không mơ hồ, lẫn lộn giữa đối tác và đối tượng.

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đối tác và đối tượng của cách mạng nước ta hiện nay, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Xuân Thu