baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục'

Cập nhật ngày: 13/01/2012 - 09:35

Ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ngày 13.1, hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012 diễn ra tại Đà Nẵng.

Ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Trung ương, lực lượng vũ trang...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt vì là năm thứ nhất triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công; đồng thời cũng là năm tuy gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành tuyên giáo cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã sát cánh cùng đồng bào, đồng chí cả nước, đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giải quyết nhiều vấn đề tư tưởng phát sinh trong xã hội, động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2011.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn quốc đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Đảng và đất nước trong năm 2011. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành đã quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo.

Các lĩnh vực công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí-xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội… đều có chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực. Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; từng bước đổi mới hình thức quán triệt nghị quyết; quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng của toàn xã hội, hình thành quyết tâm chính trị đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện những nội dung công việc chủ yếu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai hoàn thành nhiều đề án quan trọng và có chất lượng do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao...

Việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc của nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động có nhiều tiến bộ. Hoạt động của ngành đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội; những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và tình hình thế giới đều được khẩn trương xây dựng, báo cáo trình cấp ủy và chủ động, cung cấp nhanh thông tin chính thống cho cán bộ chủ chốt toàn ngành, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Công tác phối hợp trong trong lĩnh vực Tuyên giáo và giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực... Kết quả trên khẳng định ý chí quyết tâm, sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ: Công tác Tuyên giáo của Ðảng trong năm 2012 và những năm tới đứng trước bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường. Công tác Tuyên giáo tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 2, 3, 4 (khóa XI) và Nghị quyết của Đại hội Đảng và cấp ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020 và Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay (sẽ được ban hành tới đây), tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cần tuyên truyền và tham mưu để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn trong năm 2012 nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân. Công tác tuyên giáo cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; chủ động nắm bắt tình hình; tham gia giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong xã hội; nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu cao trong công tác chính trị, tư tưởng.

Cần chủ động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững các định hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những bức xúc, nổi cộm trong xã hội, tránh bị động, bất ngờ. Ngành Tuyên giáo cần chủ động, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình," các hoạt động chống phá dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, toàn ngành cần bám sát Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình năm 2012 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án công tác trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo. Cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn mà thực tiễn đất nước đang đặt ra, cung cấp luận cứ khoa học cho những quyết sách của Đảng; nghiên cứu những vấn đề kinh tế-xã hội thế giới và trong nước, đề xuất những giải đáp đúng đắn, kịp thời nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững.

Tập trung vào 3 khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh đã được thông qua tại Đại hội XI, nhất là những vấn đề mới xuất hiện trong quá trình đổi mới đất nước. Đây là công việc để các đồng chí tham gia góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và thông qua đó, để bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận và chuyên môn cao cho ngành Tuyên giáo.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, những đòi hỏi cấp thiết và lâu dài của nhiệm vụ chuyên môn, cần phải củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp; phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của ngành. Cơ quan Tuyên giáo cần hướng mạnh về cơ sở, tăng cường quan hệ công tác, thông tin hai chiều giữa Trung ương, địa phương và cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, những tư tưởng, tâm trạng xã hội bức xúc, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng và thực hiện tốt an sinh xã hội.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng nêu rõ: Nhìn lại năm qua, được sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, các ngành, với sự nỗ lực to lớn của toàn ngành, chúng ta khẳng định công tác Tuyên giáo năm 2011 đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và triển khai đạt được nhiều kết quả góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước. Kết quả đạt được, khẳng định bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng trong toàn quốc, khẳng định sự đúng đắn trong thực hiện phương châm "Nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động định hướng, xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội". Báo cáo cũng đã nêu lên một số hạn chế yếu kém và một số kinh nghiệm qua thực tiễn công tác Tuyên giáo...

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, đặc biệt chú trọng và tập trung vào việc nâng cao toàn diện chất lượng các lĩnh vực công tác của Ban, chú trọng công tác dự báo, triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng cao các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Ngành Tuyên giáo cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2012..., tích cực, chủ động hơn trong cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Hội nghị dự kiến kết thúc vào ngày 14.1

Theo Vietnam+