BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Tổ chức- xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh luôn được củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Cập nhật ngày: 03/10/2010 - 10:12

Tám tháng sau ngày thành lập Đảng, ngày 14.10.1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất khai mạc tại Hương Cảng, Trung Quốc đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Việc hình thành Bộ Tổ chức kiêm Giao thông đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 14.10 hằng năm là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

80 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Tây Ninh cũng không ngừng lớn mạnh, luôn gắn liền với quá trình lịch sử của Đảng bộ tỉnh.

Từ khi thành lập Đảng đến Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng bộ Tây Ninh chỉ có 25 đảng viên, được hình thành từ những nhóm đảng viên lẻ dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng tỉnh (tương đương Tỉnh uỷ). Công tác tổ chức của Ban Cán sự Đảng bắt đầu từ đó và từng bước nhận trách nhiệm quan trọng về tổ chức-xây dựng Đảng. Trọng tâm của thời kỳ này là công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, với nhiều hình thức đấu tranh sinh động, để qua đó mà phát triển tổ chức. Đến tháng 12.1948, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công đồng chí Nguyễn Trọng Cát, Tỉnh uỷ viên phụ trách công tác Đảng vụ. Đồng thời chỉ đạo cấp huyện, xã cũng phân công một đồng chí trong cấp uỷ phụ trách công tác Đảng vụ. Có thể nói đây là giai đoạn đầu tiên để hình thành Ban Tổ chức và hệ thống Tổ chức sau này.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chụp ảnh lưu niệm trước bia tưởng niệm Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam.

Năm 1964, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh chính thức được thành lập tại căn cứ Bời Lời (xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng). Từ đó đến nay, ngành Tổ chức-xây dựng Đảng của tỉnh Tây Ninh luôn được củng cố và phát triển về số lượng cũng như chất lượng hoạt động. Ban Tổ chức từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung xây dựng, củng cố và phát triển ngành vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp trên lĩnh vực tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ; hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào những thành tựu chung về chính trị, kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới.

Đáng lưu ý, từ năm 2005 đến nay, với sự tham mưu tích cực của Ban Tổ chức, các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt công tác tổ chức, cán bộ. Cấp uỷ các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) và Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; quan tâm củng cố cơ sở Đảng yếu kém; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và các chi bộ trực thuộc. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh bình quân trong 5 năm qua đạt 76,72%. Số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém bình quân hằng năm là 1,94%. Tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp được củng cố, sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong 5 năm qua đã bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo (cấp phó sở, ngành, huyện, thị) dưới 40 tuổi để đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa. Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá 2.235 lượt cán bộ xã, phường, thị trấn; chọn cử 12 cán bộ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165; mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị, kết hợp với bồi dưỡng tiền công vụ cho 194 học viên có trình độ cao đẳng, đại học tạo nguồn cho cán bộ xã, phường để từng bước thay thế đội ngũ cán bộ cấp xã thiếu trình độ theo quy định; Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng các huyện, thị và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã mở được 1.062 lớp (dài và ngắn hạn), với 79.757 lượt đảng viên, cán bộ viên chức tham gia học tập. Tỉnh đã ban hành và thực hiện khá tốt chính sách sinh viên tạo nguồn, đã thu hút được trên 1.000 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học về công tác tại các cơ quan trong tỉnh.

Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên luôn được Ban Tổ chức các cấp quan tâm. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm tăng số lượng, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, toàn tỉnh đã phát triển được 5.482 đảng viên, trong đó có 2.236 nữ (chiếm 41,19%), 19 đảng viên người dân tộc thiểu số, 588 đảng viên là người có đạo, 3.508 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Từ đó đã nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 24.558 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,28% so với dân số của tỉnh. Về tổ chức cơ sở Đảng, đến nay hầu hết các chi, đảng bộ đã chấp hành nghiêm túc chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở theo quy định, chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải tiến và nâng cao, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng. Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm và đổi mới phương pháp đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập trung chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nhất là đối với các tổ chức cơ sở Đảng vùng biên giới. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã cụ thể hoá bằng biểu điểm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh cho từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Hằng năm tỉnh, huyện, thị uỷ và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ lập đoàn kiểm tra, phúc tra đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở từng địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, phúc tra của tỉnh có bổ sung hoàn chỉnh biểu điểm cho phù hợp, nhất là bổ sung vào biểu điểm những điểm yếu của tổ chức cơ sở Đảng để tập trung thực hiện và khắc phục. Cách làm này đã khắc phục được bệnh thành tích, nể nang trong chấm điểm của địa phương.

Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (Trong ảnh các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khen thưởng có thành tích 5 năm liền là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Về công tác thi đua-khen thưởng, hằng năm, công tác thi đua-khen thưởng trong nội bộ cơ quan ngành Tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát động được triển khai kịp thời và thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức các cấp tham gia công tác thi đua do Khối các cơ quan Đảng và Ban Tổ chức Trung ương phát động. Công tác xét khen thưởng từng bước đổi mới, đảm bảo quy trình, công khai minh bạch. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng kịp thời, có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương. Kết quả, dẫn đầu trong phong trào thi đua 5 năm qua là Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu, với 4 năm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và một năm được UBND tặng bằng khen. Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoà Thành xếp hạng Nhì phong trào thi đua 5 năm, trong đó một năm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, hai năm được UBND tỉnh tặng bằng khen, hai năm được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng giấy khen. Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xếp hạng Ba phong trào thi đua 5 năm, với 4 năm được UBND tỉnh tặng bằng khen, một năm được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng giấy khen. Phòng Cơ sở Đảng-đảng viên và Phòng Tổ chức-cán bộ trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dẫn đầu phong trào thi đua 5 năm giữa các phòng trực thuộc Ban, trong đó hai phòng đều có 4 năm được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, một năm được công nhận lao động tiên tiến. Ngoài ra còn có 11 đơn vị Ban Tổ chức các huyện, thị và Đảng uỷ cấp huyện được UBND tỉnh tặng 22 lượt bằng khen và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng 23 lượt giấy khen; 2 phòng trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được UBND tỉnh công nhận 5 lượt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và 5 lượt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. Cùng với tập thể còn có nhiều cá nhân được Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ khen thưởng.

DUY HUÂN